Herstel en terugkeer
Herstel en terugkeer
The Prisonshow Corona nieuwsupdate 16 april 2020.
/

Corona nieuwsupdate 16 april 2020.

Vanaf vandaag plaatsen we regelmatig nieuwsupdates online als losse podcasts.
Hierin gaat Frans Douw verder in op ontwikkelingen rond de Coronauitbraak in de wereld van justitie en gevangenissen.

 

Met vandaag:

Beschermingsmiddelen als er gedetineerden met klachten zijn. Cees Niessen, directeur PI Alphen zegt dat het prima gaat in zijn gevangenis en dat twee op een cel ook uitstekend werkt als mensen geen verschijnselen hebben. Er wordt niets gezegd over het feit dat personeel overal over de afdelingen loopt, dat er niet wordt getest en dat gedetineerden van buiten maar ook van gevangenis naar gevangenis tussen de andere gedetineerden worden geplaatst. En dat groepen gedetineerden overal in de inrichtingen worden vermengd op de arbeid en in de gangen. Daar waar wij stoppen met werken en het management van inrichtingen en ministerie ook vanuit huis werken moeten gedetineerden naar de werkzalen en worden samen met volstrekte vreemden op een cel geplaatst.

Een dag na het interview met directeur Niessen werd in Alphen een medewerker neergestoken door een gedetineerde. Eerder vertelde directeur Berndsen van PI Lelystad dat het rustig was binnen. Enkele dagen later was sprake van acties van gedetineerden in zijn gevangenis en werd pepperspray gebruikt om de rust te herstellen.

De minister en de leiding van het gevangeniswezen hebben er kennelijk alle belang bij om een positief beeld naar buiten te brengen, ook om de onrust binnen en buiten de gevangenis te bezweren.

 

Bekend werd dat sommige personeelsleden aandringen op het verstrekken van joints aan gedetineerden om hen rustig te houden omdat de aanvoer van drugs door de afwezigheid van bezoek en het intrekken van verloven zou zijn belemmerd. Los van de vraag of dat nu zo’n goed idee is, kun je je afvragen hoeveel ruimte personeel en gedetineerden nu eigenlijk krijgen om met elkaar een zo veilig mogelijke situatie te creëren. Niemand wil ziek worden, ook een gedetineerde niet. De “war on drugs” die in alle gevangenissen ter wereld al jaren geleden werd verloren zorgt in ieder geval voor veel beperkingen voor gedetineerden en hun bezoekers.

Een krampachtige en op gebrek aan kennis en ervaring gerichte manier van met de huidige situatie omgaan kan een vonk in het kruitvat zijn. Vanuit sommige afdelingen en inrichtingen krijgen wij positieve berichten of personeel en gedetineerden die er samen het beste van maken. Maar er zijn ook veel zorgelijke signalen waarin men zich niet lijkt te realiseren dat gevangenen weliswaar veilig binnen moeten worden

 

gehouden, maar dat je ze alleen de strikt noodzakelijke beperkingen mag opleggen.  

Een gedetineerde vertelt ons dat dat de Ipads waarmee men met vrouw en kinderen kan Skypen aanvankelijk de hele dag konden worden gebruikt. Toen de directie dat hoorde kwam de opdracht dat elke gedetineerde een kwartier per week mag Skypen met als gevolg dat de apparaten nu een groot deel van de dag in de kast blijven liggen. Dom en onnodig.

 

De SP heeft gisteren vragen aan de minister gesteld:

 

Kunt u garanderen dat het personeel van alle DJI-inrichtingen, dus ook die in de lichtere regimes van (Z)BBI, te allen tijde van voldoende beschermingsmiddelen is voorzien opdat zij, wanneer zij contact hebben met gedetineerden, altijd handschoenen en mondkapjes kunnen dragen? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog zo snel mogelijk te regelen? Bent u tevens bereid al het gevangenispersoneel (preventief)  te testen op COVID-19? 

Klopt het dat bij contactmomenten tussen het personeel en gedetineerden, bijvoorbeeld bij het insluiten en het uitdelen van medicatie, voedsel en post er niet altijd beschermingsmiddelen voor handen zijn voor het personeel? Zo ja, waarom is dit er niet?

 

Wat wordt er aan gedaan om juist nu gedetineerden beter te begeleiden bij de behandeling van hun drugsverslaving, nu de spanningen lijken toe te nemen in detentie?

 

De leden van de SP-fractie hebben vernomen dat in de afgelopen weken enkele gedetineerden in verschillende instellingen (Penitentiaire inrichtingen, TBS-klinieken) zijn getroffen door het coronavirus. Had dat voorkomen kunnen worden als personeel te allen tijde beschermingsmiddelen had gedragen en getest was op COVID-19? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd? Zo nee, waarom niet? Verder vragen de leden van de SP-fractie hoe groot de capaciteit is van het gevangenisziekenhuis te Scheveningen. Hoeveel gedetineerden met (ernstige) COVID-19 klachten kunnen er in het gevangenisziekenhuis worden opgevangen? Wat gebeurt er als de maximale capaciteit in dit ziekenhuis bereikt is? Heeft het personeel in het gevangenisziekenhuis voldoende beschermingsmiddelen? Is al het personeel, dus niet alleen het personeel in het gevangenisziekenhuis, maar ook in de “normale” inrichting, dat in aanraking is geweest met besmette gedetineerden getest op COVID-19? Zo nee, waarom niet? Wordt dat alsnog gedaan? Wat is hier de richtlijn?

 

De leden van de SP-fractie vragen of het klopt dat er op dit moment geen enkele gedetineerde doorgefaseerd wordt van het huis van bewaring naar de gevangenis of naar een halfopen setting? Klopt het dat er gedetineerden zijn overgeplaatst en ook nog worden overgeplaatst naar andere inrichtingen waarvan niet zeker is of ze een besmettingsgevaar vormen? Worden zij tussen andere gedetineerden geplaatst die juist apart van andere afdelingen worden gehouden om besmetting te voorkomen? Wat maakt deze overplaatsingen juist nu absoluut noodzakelijk? 

 

De leden van de SP-fractie zijn ook benieuwd naar de situatie ná de corona-maatregelen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor gedetineerden die nu in detentiefasering zitten of juist niet naar detentiefasering kunnen vanwege de maatregelen? Wat gebeurt er zowel in ZBBI als in PP(-EC) wanneer eerder goedgekeurde arbeidsplaatsen niet meer beschikbaar zijn ten gevolge van de economische gevolgen van Covid-19 en de verplichte 26 uur werktijd/vrijwilligerswerk niet meer kan worden uitgevoerd? Wanneer komt hierover duidelijkheid en hoe worden de gedetineerden hierover geïnformeerd? De leden van de SP-fractie krijgen namelijk veel signalen dat veel gedetineerden niet goed weten waar ze aan toe zijn. Dit leidt ook weer tot onrust. Graag een reactie hierop. 

 

De leden van de SP-fractie hebben meegekregen dat in de gevangenis in Lelystad gedetineerden in opstand zijn gekomen. Zou dit te maken kunnen hebben met een gebrek aan duidelijkheid over de duur van de maatregelen en een gebrek aan afleiding (geen werk, geen sport), omdat er geen dagactiviteiten meer zijn? Wat gaat u hier aan doen? Als al het personeel getest wordt op COVID-19 en voorzien wordt van beschermende kleding, dan moet het leven binnen de gevangenissen toch snel terug naar ‘zo normaal mogelijk’ kunnen? Zo ja, bent u bereid dit zo spoedig mogelijk te regelen om verdere onrusten in de gevangenissen te voorkomen?

Klopt het dat gedetineerden die tot een risicogroep behoren en daarom weigeren aan de arbeid mee te doen, daarvoor gestraft worden door teruggeplaatst te worden in het basisregime? Zo ja, waarom? Vindt u dat eerlijk en ook wenselijk?

We sluiten af met Andrea Bocelli.
Hij zong de wereld toe deze week.
De video hiervan is te zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=qY5yZglxVF8&t=162s

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *